Artykuły
Ogrodzenie drewnopodobne DEDRO

Każdy właściciel domu czy odgrodzonej posesji chce, by jego ogrodzenie jednocześnie gwarantowało bezpieczeństwo oraz stanowiło ładną dekorację. Czasy, w których trzeba było decydować się na kompromis pomiędzy funkcjonalnością, estetyką a wytrzymałością ogrodzenia - odeszły do przeszłości. Nasza firma jest tego doskonałym przykładem, a ogrodzenie drewnopodobne DEDRO doceniają nawet najbardziej wymagający Klienci. Dlaczego warto wybrać systemy ogrodzeniowe z linii DEDRO?

Wersje językowe
Gwarancja

WARUNKI GWARANCJI:

 

NA PRODUKTY FIRMY „WALMAR”

 

 1. Okres gwarancji na produkty WALMAR wynosi 2 lata od dnia wydania kupującemu produktów WALMAR. Przy naszym montażu jest to 3 lata.

 


2. Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

 
- użycia do montażu niecertyfikowanego betonu o klasie C16/20 (dorzucanie innych materiałów wypełniających jest zabronione),

- niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania przebudowy,

- niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych elementów,

- nieprzestrzegania zaleceń w instrukcji montażowej,

- niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych produktów,

- niewłaściwego składowania lub transportu produktów,

- klęsk żywiołowych lub innych nieprzewidzianych wypadków losowych.

 


3. Uprawnienia z tytułu gwarancji Odbiorca nabywa z chwilą wydania mu produktów pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty. WALMAR zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w razie ustalenia, iż płatność za produkty nie została dokonana w terminie umówionym ze sprzedawcą tych produktów.

 


4. W każdym przypadku sprzedaży produktów bezpośrednio przez WALMAR podmiotom innym niż konsumenci w związku z udzieloną przez WALMAR gwarancją, odpowiedzialność WALMAR z tytułu rękojmi za wady rzeczy na podstawie art. 558 § 1 KC wyłączona.

 


5. Warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia w ramach udzielonej gwarancji jest przedstawienie:

 

- wniosku reklamacyjnego na piśmie,

- kserokopii oryginału faktury zakupu produktu,

- kserokopii oryginału dokumentów WZ,

- oświadczenia o sposobie wykonania podbudowy i wbudowania produktów, jeżeli produkty zostały ułożone.

 


6. Wszelkie wady produktów objęte niniejszą gwarancją kupujący zobowiązany jest zgłaszać do miejsca zakupu produktów niezwłocznie, w formie pisemnej, podając opis wady oraz dołączając dokumenty określone w ust. 5 powyżej.

 


7. W przypadku stwierdzenia wad produktu kupujący wstrzyma się z jego zabudową oraz złoży niezwłocznie reklamację na piśmie w miejscu zakupu produktów. Jeżeli kupujący wbudował produkt z wcześniej stwierdzonymi wadami, WALMAR nie ponosi odpowiedzialności za koszty związane z rozbiórką i ponowną zabudową produktów.

 


8. WALMAR, przed wydaniem ostatecznej decyzji, zastrzega sobie prawo do dokonania oględzin reklamowych produktów, pobrania ich próbek oraz wykonania ich badania, co może wpłynąć na czas rozpoznania reklamacji. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

 


9. W przypadku uzasadnionej reklamacji, wadliwy produkt zostanie wymieniony na nowy wolny od wad w terminie i na zasadach uzgodnionych przez strony lub nastąpi rozwiązanie reklamacji w inny sposób obustronnie uzgodniony.

 


10. Wszelkie produkty po ich wymianie stają się własnością WALMAR.

 


11. W uzasadnionych przypadkach WALMAR ma prawo odmówić reklamacji, w szczególności gdy wada istniała w chwili zakupu, a kupujący o istnieniu tej wady wiedział, a także gdy wada jest nieistotna lub gdy nie obniża wartości oraz użyteczności produktów.

 


12. Gwarancji nie podlegają i nie są traktowane jako wady, dopuszczone przez właściwe normy i dokumenty odniesienia: odchyłki w wymiarach i wyglądzie produktów, wykwity wapniowe w postaci nalotów na powierzchni wyrobów, naturalne zmiany w kolorystyce produktów pod wpływem ich użytkowania, ewentualne włoskowate mikropęknięcia powierzchniowe powstałe w wyniku skurczów związanych z dojrzewaniem produktów, odchyłki w strukturze i kolorach uwarunkowane procesem produkcyjnym wyrobów oraz naturalną zmiennością uziarnienia i kolorystyki kruszyw i innych surowców, pęknięcia elementów powstałe z powodu zastosowania betonu o nieodpowiedniej klasie ekspozycji lub nieprawidłowego wykonania i pielęgnacji.

 


13. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

 


Zamówienie ogrodzenia przez Kupującego jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszymi Warunkami Gwarancji.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl